Al-Anon
Stiprybė ir viltis artimiesiems ir šeimoms, susidūrusioms su alkoholizmo problema

Dvylika žingsnių

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame,melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums, ir stiprybės ją vykdyti. 

12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems  žmonėms ir visada gyventi pagal šias nuostatas.


Dvylika tradicijų

1. Svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė. Kiekvieno pažanga priklauso nuo Al-Anon vienybės. 

2. Mūsų grupės veikloje yra tik vienas autoritetas – mylintis Dievas, toks, koks jis reiškiasi grupės sąmonėje. Mūsų vadovai yra patikimi tarnautojai – jie tarnauja, bet ne valdo. 

3. Alkoholikų artimieji, susirinkę padėti vieni kitiems, gali vadintis Al-Anon grupe, jeigu grupė nepriklauso jokiai kitai organizacijai. Vienintelė narystės sąlyga – alkoholizmo problema tarp artimųjų ar draugų. 

4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai, susiję su kitų grupių, visos Al-Anon bendrijos ar AA veikla. 

5. Kiekvienos Al-Anon grupės vienintelis tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Naudodamiesi programa, grindžiama Dvylika Žingsnių kaip ir AA, mes pasitinkame alkoholikų artimuosius, suprantame juos, drąsiname ir suteikiame jiems paguodą. 

6. Nei viena Al-Anon grupė neturėtų remti, finansuoti jokios pašalinės organizacijos ar leisti naudotis Al-Anon vardu, kad pinigų, nuosavybės ar garbės reikalai nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio dvasinio tikslo. Tačiau, veikdami atskirai nuo kitų, visada turime bendradarbiauti su AA. 

7. Kiekviena grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinių įnašų. 

8. Al-Anon Dvylikto Žingsnio vykdymas visada turi išlikti neprofesionalus, tačiau mūsų tarnybos gali samdyti reikiamus darbuotojus.

9. Mūsų grupės neturėtų būti griežtai organizuotos, tačiau mes galime steigti tarnybas ar komitetus, tiesiogiai atsakingus tiems, kam tarnauja. 

10. Al-Anon nereiškia nuomonės pašaliniais klausimais, todėl Al-Anon vardo nederėtų traukti į viešus ginčus. 

11. Mūsų bendradarbiavimas su visuomene grindžiamas patraukliomis idėjomis, o ne įtikinėjimu. Žiniasklaidoje visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą. Ypač turime saugoti AA narių anonimiškumą. 

12. Anonimiškumas yra visų mūsų Tradicijų dvasinis pamatas, nuolat primenantis, kad šios nuostatos svarbiau už asmenybes.