AL-ANON
Stiprybė ir viltis artimiesiems ir šeimoms, susidūrusioms su alkoholizmo problema

Dvylika žingsnių

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

2. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

4. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus.

7. Nuolankiai Jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti.

8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome skriaudas atitaisyti.

9. Kur galėdami, asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus atvejus, kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam.

10. Nuolatos stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums, ir stiprybės ją vykdyti.

12. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę, mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems  žmonėms ir visada gyventi pagal šias nuostatas.


 Dvylika tradicijų

1. Mūsų visuotinė gerovė turi būti pirmoje vietoje. Tik nuo mūsų vienybės priklauso kiekvieno mūsų asmeninis pasveikimas.

2. Kiekviena mūsų grupė neturi didesnio autoriteto, nei mus mylintis Dievas, kuris reiškiasi grupės sąmonėje. Mūsų vadovai yra ištikimi mūsų tarnai. Jie mums tarnauja, o ne mus valdo.

3. Susirinkę kartu alkoholikų artimieji gali vadintis „Šeimynine AL-ANON grupe“, jeigu grupė nepriklauso jokiai kitai organizacijai. Vienintelė narystės sąlyga – alkoholizmo problema tarp artimųjų ar draugų.

4. Kiekviena grupė turėtų veikti savarankiškai, išskyrus tuos atvejus, kai sprendžiami reikalai susiję su kitų grupių ar visos AL-ANON draugijos bei AA veikla.

5. Kiekvienos grupės vienintelis pagrindinis tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Mes vadovaujamės 12 žingsnių programa, rodome supratimą ir padrąsinimą alkoholikų artimiesiems, suteikiame jiems paguodą.

6. Šeimyninėms AL-ANON grupėms draudžiama remti, finansuoti ar vadinti savo vardu bet kokią kitą organizaciją, kad pinigų, nuosavybės ar prestižo problemos nenukreiptų mūsų nuo pagrindinio dvasinio tikslo. Tačiau, veikdami atskirai nuo kitų, mes visada turime bendradarbiauti su AA.

7. Kiekviena Al-Anon grupė turėtų išsilaikyti pati, atsisakydama pašalinės paramos.

8. AL-ANON draugijos veikla, vykdant 12 žingsnių programą, turi visada būti neprofesionali, nors atskirose tarnybose gali dirbti specialistai.

9. Mūsų grupės neturi valdymo struktūros, tačiau mes galime įkurti tarnybas ar komitetus, atsiskaitančius tiems, kuriems jos tarnauja.

10. Šeimyninės AL-ANON grupės nesprendžia jokių problemų, nesusijusių su bendrijos veikla, todėl mūsų pavadinimas neturi būti minimas jokioje viešoje polemikoje.

11. Mūsų bendravimas su visuomene grindžiamas patraukliomis idėjomis, o ne įtikinėjimu. Mes visada privalome išsaugoti asmens anonimiškumą žiniasklaidoje. Ypač turime saugoti AA narių anonimiškumą.

12. Anonimiškumas yra visų mūsų Tradicijų dvasinis pagrindas, visada primenantis, kad svarbiausia yra AL-ANON nuostatos, o ne konkretus asmuo.